تلاش پ.ک.ک برای بمب‌گذاری در جاده‌های اقلیم کردستان

  • ۱ سال قبل

حزبکارگران کوردستان (PKK) می‌خواهد از طریق مین‌گذاری همە جادەهای ارتباطی مناطق مرزی اقلیم کردستان را قطع کند و بە همین منظور تنها در جادە مرزی آمدی-دیرلوک ۶۵ کیلوگرم TNT کار گذاشتە است.

یک منبع نیروهای دیدبانی پیشمرگە به باس‌نیور گفته این مواد منفجرە در جادە ارتباطی مجتمع مسکونی «کوانی» و روستای «سرگلی» واقع در حدفاصل آمدی و دیرلوک کار گذاشتە شدە کە روز پنج‌شنبە، ١۴ مرداد ١۴٠٠ توسط تیم‌های مهندسی نیروهای دیدبانی پیشمرگە خنثی شد.

این مواد منفجرە در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی نیروهای پیشمرگە در کنار جادە کارگذاشتە شدە بود.

PKK بەطور مستمر برای اقلیم کردستان دردسر ایجاد می‌کند و مناطق مرزی کوردستان را ناامن کردە است.

هیئتی از پارلمان عراق بر تهدیدهای پ.ک.ک تاکید کرد

نتیجە تحقیقات پارلمان عراق نیز بر تهدید صریج پ.ک.ک تاکید و در آن بەطور آشکار بە این نکتە اشارە کرده است کە دلیل عدم ثبات منطقە حضور نیروهای مسلح PKK می‌باشد و بە وضوح اعلام کردە بود کە PKK بە هر جا کە رفتە باشد، ارتش ترکیە نیز وارد آنجا شدە است.

در گزارش هیئت پارلمان عراق خسارات ناشی از جنگ‌های PKK و ترکیە در مناطق مرزی اقلیم کردستان بە روشنی نشان دادە شدە و ادامە این وضعیت را تهدیدی برای امنیت ملی عراق تلقی کردە است.

پ.ک.ک پیشتر نیز چندین بار از بمب‌گذاری استفادە کردە است

اولین بار نیست کە پ.ک.ک در جنگ‌طلبی‌هایش علیە اقلیم کردستان از بمب‌گذاری استفادە می‌کند، پیشتر نیز ده‌ها نفر در اقلیم کردستان بر اثر انفجار بمب‌های کارگذاشتە شدە توسط این گروه مسلح قربانی شدەاند.

امسال در روزهای ١٢ و ١٣ ماه مارس بر اثر انفجار بمب‌ کارگذاشتە شدە توسط پ.ک.ک در حومە بخش سیدکان یک پیشمرگە جان باخت و یک تن دیگر مجروح شد.

در آن زمان سرلشکر بهرام عریف یاسین، فرماندە فرماندهی هلگورد نیروهای پیشمرگە کردستان اعلام کرد کە این دو پیشمرگە در منطقە زادگاه خود، منطقە بالکایتی، در نظر داشتەاند بە روستای خود بروند کە در گردنە سینگان در نزدیکی شهر سیدکان با انفجار TNT  روبەرو شدند.

 

 

وی تصریح کردە بود کە این بمب جدیدا و در چند روز اخیر توسط نیروهای پ.ک.ک کار گذاشتە شدە است و این دو پیشمرگە با اتومبیل از روی آن رد شدە و دچار این حادثە شدەاند.

در ادامە حوادث ناشی از بمب‌گذاری‌های PKK روز ٢۴ آوریل ٢٠٢١ تیم ٢٢ نفری وزارت برق کە برای بازسازی شبکە برق ٣٣ کی‌وی بە منطقە کانی‌ماسی رفتە بودند، با انفجار بمب مواجە شدند. این شبکە برق بر اثر بمباران جنگندەهای ترکیە دچار آسیب زیادی شدە و برق بیش از ٧٠ روستای منطقە قطع شدە بود.

تیم وزارت برق دو نفر از اهالی منطقە را بەعنوان راهنما بە همراه داشتند، ولی پیش از رسیدن بە موقع مورد نظر با انفجار بمب کارگذاشتە شدە توسط پ.ک.ک روبەرو شدند کە در پی این انفجار یک کارمند مدیریت حمل و نقل برق دهوک و دو شهروند دیگر زخمی شدند.

پ.ک.ک می‌خواهد جادەهای ارتباطی را قطع کند

ناظران بر این عقیدەاند کە پ.ک.ک می‌خواهد از طریق بمب‌گذاری‌ها تمامی جادەهای ارتباطی مرتبط با کوهستان قندیل و مناطق مرزی تحت کنترل خود را قطع کند تا تنها خود قادر بە رفت و آمد در این مناطق باشند، بدون این کە حقوق قانونی موسسات رسمی اقلیم کردستان و حق مالکان باغ‌ها و زمین‌های منطقە را رعایت کنند.

 

 

قوانین بین‌الملل مخالف بمب‌گذاری هستند

کارگذاری بمب در اماکنی کە شهروندان در آن رفت و آمد دارند براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و سازمان ملل و توافق‌نامەهای بین‌المللی از جملە توافق‌نامە ممنوعیت کارگذاری بمب‌های ضد تانک، توافق‌نامە ممنوعیت کارگذاشتن بشکە پر از مواد منفجرە و توافق‌نامەهای مربوط بە برخی سلاح‌های تقلیدی و توافق‌نامە حقوق معلولین، کارگذاری بمب را ممنوع کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کُردی

آخرین مطالب