پ ک ک و پژاک با دخترانی بر اثر بی حرمتی ها و تجاوزات جنسی دچار بیماری های روحی و روانی میشوند در عملیات های انتحاری استفاده می نماید. این دختران که به آخر خط رسیده اند مرگ را تنها راهکار نجات خود می داند و حاضر میشوند با بستن کمربندهای انفجاری به زندگی خود خاتمه دهند. طبق آمار همه عملیات های انتحاری پ ک ک توسط زنان انجام گرفته است.

اکنون این نتیجه دست یافتنی است که شعار خودمختاری و فمنیست زن از سوی پ ک ک و پژاک بمنظور خوش گذارانی و عیاشی مردان  بیمار بوده و زن بعنوان ابزاری برای مردان است .

بیان این نکته نیز بسیار ضروری و مهم است ،چرا که همان مردان گروه پ ک ک و پژاک از بطن همان خانواده های  سنتی و عقب مانده بیرون آمده و به جای ارتقاء فکری خود و ارتباط با جهان پیرامون خود در دل کوه ها و دره ها مسلح شده و بدنبال خونریزی و کشتار بشریت است .

اکنون روشن و شفاف است که آمار بالای خودکشی در پ ک ک و پژاک افکار منسوخ مردان گروه است که به زن بعنوان یک برده می نگرند.