کمال فیروزی: مجبور به زندگی سخت در غار و چادر بودیم

وضعیت آنجا خیلی بد بود، مجبور بودم داخل غار یا چادر زندگی کنم، خورد و خوراک درست حسابی هم اصلا وجود نداشت!