پدر کامل سلیمی: سه سال است که از زنده یا مرده بودن پسرم خبری نداریم

سه سالی هست که از پسرم (کامل) خبری نداریم و نمی دانیم که زنده است یا نه و اینکه چه سرنوشتی پیدا کرده است.