رسانه های وابسته به پ ک ک امثال «کمال ممندی» را با فریب جذب گروه می کنند

باتوجه به گستردگی استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی، نیروهای پ ک ک/پژاک از این فرصت در راستای جذب نیرو برای خود بهره برداری می کنند.