برادر علی نوروزی: چه کسی پاسخگوی غم خانواده ما هست؟

اعضای پژاک با وقاحت تمام به پدر و مادرم گفتند که این ما بودیم که پسرتان را از خانه بردیم و البته در آن سوی مرز هم اجازه ملاقات آنها با علی را هم ندادند.